جابان

خازن استوانه ای 30 کیلووار با کد تجاری LKT 30-440-DP محصول شرکت فراکو کشور آلمان مشاهده محصول

خازن فراکو 30kVAR 440V استعلام بگیرید در کمترین زمان قیمت به شما اعلام میگردد

خازن استوانه ای 30 کیلووار با کد تجاری LKT 30-400-DB محصول شرکت فراکو کشور آلمان مشاهده محصول

خازن فراکو 30kVAR 400V استعلام بگیرید در کمترین زمان قیمت به شما اعلام میگردد

خازن استوانه ای 25 کیلووار با کد تجاری LKT 25-440-DP محصول شرکت فراکو کشور آلمان مشاهده محصول

خازن فراکو 25kVAR 440V استعلام بگیرید در کمترین زمان قیمت به شما اعلام میگردد

خازن استوانه ای 15 کیلووار با کد تجاری LKT 15-400-DP محصول شرکت فراکو کشور آلمان مشاهده محصول

خازن فراکو 15kVAR 400V استعلام بگیرید در کمترین زمان قیمت به شما اعلام میگردد

خازن استوانه ای 15 کیلووار با کد تجاری LKT 15-440-DPs محصول شرکت فراکو کشور آلمان مشاهده محصول

خازن فراکو 15kVAR 440V استعلام بگیرید در کمترین زمان قیمت به شما اعلام میگردد

خازن استوانه ای 10 کیلووار با کد تجاری LKT 12.5-440-DP محصول شرکت فراکو کشور آلمان مشاهده محصول

خازن فراکو 12.5kVAR 440V استعلام بگیرید در کمترین زمان قیمت به شما اعلام میگردد

خازن استوانه ای 9.1 کیلووار با کد تجاری LKT 9.1-440-DL محصول شرکت فراکو کشور آلمان مشاهده محصول

خازن فراکو 9.1kVAR 440V استعلام بگیرید در کمترین زمان قیمت به شما اعلام میگردد

خازن استوانه ای 7.2 کیلووار با کد تجاری LKT 7.2-480-DL محصول شرکت فراکو کشور آلمان مشاهده محصول

خازن فراکو 7.2kVAR 480V استعلام بگیرید در کمترین زمان قیمت به شما اعلام میگردد

خازن استوانه ای 3.6 کیلووار با کد تجاری LKT 3.6-480-DL محصول شرکت فراکو کشور آلمان مشاهده محصول

خازن فراکو 3.6kVAR 480V استعلام بگیرید در کمترین زمان قیمت به شما اعلام میگردد
رهگیری سفارش مقایسه درخواست قطعه سبد خرید